Technologie pěstování kukuřice, slunečnice a řepky pásovou přípravou půdy strojem striptill 1tRIPr ORTHMAN

Americká firma Orthman patří mezi nejznámější výrobce strojů na pásovou přípravu půdy a meziřádkové mechanické obdělání plodin.

Jsou to stroje určené pro půdo-ochranné technologie, které jsou úzce spojené s precizním zemědělstvím. Technologie zakládání pásů – striptill, jsou v zámoří známé mnoho let a postupně pronikají do Evropy i České republiky, protože vyhovují protierozní ochraně půdy, šetří vodu a přináší ekonomický efekt.

Nejdříve je nutné vysvětlit výraz „striptill“, což v překladu znamená obdělaný, nebo zpracovaný pás půdy pouze z 25%, na rozdíl od minimalizace, orby, anebo hrůbků, kde je obděláno 100% plochy.

Účelem pásového zpracování půdy je tedy podrytí podorničí a příprava pásu půdy o šířce cca 25 cm s možností hnojení do profilu půdy. Současně je také docíleno teplejšího seťového lůžka pro následně přesně setou plodinu, s ponecháním posklizňových zbytků na povrchu půdy v meziřádkovém prostoru, čímž se zabrání nadměrnému vysychání půdy a větrné, nebo vodní erozi. Jde tedy o technologii řešící problematiku protierozní ochrany půdy, umožňující setí erozně nebezpečných plodin na svažitých pozemcích, ale zejména jde o technologii hospodařící s půdní vláhou a teplotou, což považujeme za rozhodující s ohledem na tvorbu mohutného a zdravého kořenového systému. Pásové zpracování půdy v sobě kombinuje přednosti plošného zpracování a setí do mulče, nebo do ochranné meziplodiny, a přímého setí bez orby do nezpracované půdy.
Příprava seťového lůžka v jedné, nebo ve dvou pracovních operacích a následné setí do takto připravených pásů přesným secím strojem je to, co nás musí zajímat s ohledem na ekonomiku pěstování jakékoliv plodiny, protože každý zemědělec ví, že pokud zaseje do teplého a dobře připraveného lůžka, tak klíčení a růst osiva je rychlejší a dynamičtější a tím dochází k velkému dennímu nárůstu kořenového systému a to je základ dobrého výnosu, protože se snadněji překonávají stresy ze sucha, bez nutnosti zvýšených investic do stimulátorů růstu, či jiných podpůrných přípravků.

NENÍ STRIPTILL jako STRIPTILL a proto je vhodné vysvětlit jak má pracovní jednotka na přípravu pásů vypadat a jak řešit požadavek na přípravu seťového lůžka v jedné pracovní operaci? Tento požadavek byl v zámoří vyvíjen již před dvaceti roky a tak máme výhodu v tom, že k nám přichází roky zdokonalovaná konstrukce pracovní jednotky, která je zobrazená na obrázku. Je to za sebou v řadě uložených pět pracovních orgánů, kdy každý z nich má jinou funkci a nelze ji tedy ztotožňovat pouze s podrýváním, protože zpracovává širší pás půdy a zajistí podrývání do hloubky až 28 cm. Pracovní jednotka je robustní, vyrobená z kvalitní ocele, což potvrzuje i její hmotnost okolo 200 kg a jednotlivé části jednotky jsou na sobě pracovně nezávislé, kde jako první je prořezávací diskové kolo, které rozřeže posklizňové zbytky i tvrdý povrch půdy a současně pomáhá držet stabilitu stroje při práci po vrstevnici ve svahu a plní funkci vodícího kola pracujícího těsně za traktorem. Druhým pracovním orgánem jsou vykrajované kotoučové disky, které mají speciální vydutí usnadňující odhrnutí velkého množství posklizňových zbytků. Tyto disky lze nastavit jak výškově podle vláhových a půdních podmínek, tak i stranově pod určitým úhlem, podle množství zbytků zanechaných na povrchu. Platí, že čím větší úhel nastavíme, tak tím agresivněji budou tyto zbytky odhrnovat do meziřádkového prostoru. Třetí a snad i nejdůležitější pracovní orgán je podrývací dláto, které je nastavitelné na různou pracovní hloubku. Důležité u něho je jeho tvar a zahlubovací úhel, pod kterým pracuje v půdě. Toto jsou parametry, které potom určují konečnou podobu zpracovaného pásu a zajistí, že nedochází k promíchávání půdy v profilu, ale pouze k jejímu podrytí, nadzvedávání a provzdušnění. Výhodou tohoto dláta je, že umožňuje hnojení kapalnými hnojivy jako je čpavek, DAM, SAM, nebo kejda, či digestát, anebo k němu můžeme přidat hnojící trubici pro hnojení pevnými hnojivy v různé hloubce půdy. Podstatné je to, že hnojivo je uložené uprostřed řádku pod místem, kde bude umístěné osivo, což podpoří růst kořenů do hloubky a příjem pohotových živin. Čtvrtým pracovním orgánem jsou dva zvlněné disky, které ohraničují pásek a současně zabraňují odhrnování vyzvedávané půdy do boků. Také tyto jsou nastavitelné výškově, tedy do hloubky, ale i dopředu, či dozadu, podle typu půdy a množství posklizňových zbytků. Pátým a posledním pracovním orgánem jsou přítlačné válečky, které slouží k utužení a srovnání vytvořeného pásu půdy. Jejich přítlak je nastavitelný na pružinách a používají se většinou jen při jarní přípravě pásů, protože podzimní pásy není nutné na zimu přitlačit, ani drobit. Příklad práce jednotky je uvedený na obrázku pod textem.

Celá pracovní jednotka je uchycená na rámu stroje, který je nesený v tříbodovém závěsu traktoru a může být buďto pevný, nebo sklopný s možností uchytit na něj od 4 až do 16 pracovních jednotek v různé rozteči. Výhodou pracovní jednotky je to, že je odpružená s automatickým jištěním a je možné s ní pracovat i v kamenitých podmínkách. Současně má paralelogram, který kopíruje případné nerovnosti ve směru jízdy traktoru nezávisle na ostatních jednotkách. Porovnejte si proto mezi sebou stroje označené jako striptill, jejich provedení, hmotnost a kvalitu materiálu, protože ne vše co je nazvané striptill, pracuje jako striptill od firmy Orthman.

Strojem „1tRiPr“ dokážeme nejen dobře připravit seťové lůžko, ale jak již bylo zmíněno v půdním profilu pohnojit a uložit kapalné hnojivo ve dvou vrstvách, nebo pevné hnojivo až v 25 cm hloubce, čímž nutíme rostlinu hlouběji kořenit a jít za živinami dolů do míst, kde jsou k dispozici živiny z půdní zásoby. Takto změněnou technologií hnojení do různých vrstev můžeme docílit navýšení výnosu o 10 až 25% se současnou úsporou hnojiv až 50%. Jsou to čísla ověřená mnoha pokusy a provozními zkušenostmi farmářů.

V podmínkách českého zemědělství vidíme uplatnění strojů Orthman na pásovou přípravu půdy v systémech pěstování kukuřice, slunečnice, sóje a určitě je možné jejich využití při pěstování cukrovky a řepky ozimé, kdy zakládání pásů může být prováděno na podzim, nebo na jaře, ale podstatné je to, že vždy vytvoříme vhodnější podmínky pro setí, takže je možné urychlit termín výsevu až o několik dnů s ohledem na již připravené seťové lůžko, které je teplejší o 1,5 až 2°C. Již řadu let se naše zemědělství potýká s nedostatkem vláhy v době vegetace a hledají se různé cesty jak toto řešit. Opět velkou předností technologie pásového zpracování půdy stroji firmy Orthman je to, že umí hospodařit s vodou v půdě, kdy nejde o plošné zpracování a tím nedochází k velkým výparům vody a současně na povrchu půdy zůstávají posklizňové zbytky z předplodiny, které brání vysušování povrchu. Plodina tak má optimální vlhkostní podmínky pro růst.

Ing. Josef Šebela – poradce „striptill“ Orthman.

  • Technologie pěstování kukuřice, slunečnice a řepky pásovou přípravou půdy strojem striptill 1tRIPr ORTHMAN
  • Technologie pěstování kukuřice, slunečnice a řepky pásovou přípravou půdy strojem striptill 1tRIPr ORTHMAN

Máte dotaz? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.