Orthman aneb precizní zemědělství

Změněná a přísnější legislativa, normativy a rozšířené povinné požadavky na hospodaření v oblasti veřejného zdraví, zdraví rostlin a zvířat určované standardy.

Zásad správné zemědělské praxe a GAEC sebou přináší na to navazující inovace a vývoj technických zařízení dodávaných do zemědělství, čímž se vytváří legislativní tlak na zemědělce, kteří musí neustále investovat další a další peníze do vybavení a výroby, aby byli konkurenceschopní v tomto sektoru podnikání a vyhověli potřebným normám. Platí a bude platit, že nebude-li půda vhodná pro pěstování plodin, nebudou existovat zemědělci a nebude nic okolo nich, tedy ani výroba bezpečných potravin, nebo pouhá údržba krajiny, včetně všech dodavatelů osiv, hnojiv, pesticidů nebo strojů.

Aby zemědělci mohli správně hospodařit na půdě a s půdou a při tom dodržet všechny zásady, tak tomu se snaží napomoci také někteří výrobci techniky, mezi které rozhodně patří firma Orthman, která má ve výrobním programu stroje na pásovou přípravu půdy před setím a meziřádkové mechanické obdělání širokořádkových plodin. Jde o stroje určené do půdo-ochranné technologie, které jsou úzce spojené s precizním zemědělstvím.

O co tedy jde. Pásová příprava, nebo-li zpracování půdy označené jako strip-tillage je zpracování půdy v pásech o určité šířce, připravovaných ve směru vysévaných řádků seté plodiny. Při tom podíl takto zpracované půdy je pouze 25% z celkové plochy připravovaného pozemku. Jde o technologii řešící problematiku protierozní ochrany půdy, která vyhovuje standardu GAEC 2 a umožňující zakládat širokořádkové plodiny na erozně ohrožených půdách, což je ale pouze jenom jedna z výhod této technologie precizního zemědělství.
Principem a předností pásového zpracování je kombinace výhod celoplošného zpracování půdy, minimalizace, setí do mulče, nebo do ochranné meziplodiny anebo přímého setí bez orby do nezpracované půdy.

Uplatnění pásové přípravy půdy je v systémech pěstování kukuřice, slunečnice, bavlny, sóji, fazolí a v Evropě je možné využití při pěstování cukrovky a řepky. V Evropě jsou nejdále v uplatňování tohoto systému Němci, Rusi, Francouzi, Belgičané, Maďaři a nyní také my.

Mimo protierozní ochranu tento systém má velké výhody spojené s tvorbou kořenového systému rostlin, využití živin ze spodních vrstev půdy, v hospodaření s vodou a zvýšenou půdní teplotou v oblasti seťového lůžka. Na to navazují potom ekonomické výhody v podobě úspory pohonných hmot, hnojiv a v následném zvýšení výnosu takto setých plodin.

Každý agronom ví, že pokud zaseje osivo do teplého a dobře připraveného seťového lůžka, tak jeho klíčení a růst je rychlejší a dynamičtější, dochází k velkému dennímu nárůstu kořenového systému a to je základ pro budoucí dobrý výnos, při překonání stresů sucha, bez nutnosti investovat do chemických podpůrných přípravků. Strojem 1tRiPr firmy Orthman dokážeme nejen dobře připravit seťové lůžko, ale také v této oblasti pohnojit a uložit hnojivo ve dvou vrstvách, tedy v 10 a až v 25 cm hloubce, čímž nutíme rostlinu hlouběji kořenit a jít za živinami do větších hloubek a dochází k efektivnímu využití živin z půdní zásoby a tím také možnosti snížení jejich celkového množství na hektar, které je vyčíslené až na 50% s možným snížením dávky čistých živin N o 30 a P, K o 20-30%. Při tom bez změny technologie hnojení mohou být výnosy vyšší o 5-7% a se změnou technologie hnojení do různých vrstev dojde k navýšení výnosu o 12 až 26%. Systém pásové přípravy může být prováděný na podzim, nebo na jaře a tím tak vytvoříte vhodnější podmínky pro jarní setí, kdy je možné urychlit termín výsevu s ohledem na již připravené a teplejší seťové lůžko (+2 - 3°C) a to až o několik dnů. Již řadu let se naše zemědělství potýká s nedostatkem vláhy v době vegetace a hledají se různé cesty jak toto řešit. Opět velkou předností pásového zpracování stroji firmy Orthman je, že umí hospodařit s vodou v půdě. Tím, že nejde o plošné zpracování, nedochází k tak velkým výparům vody a současně na povrchu půdy zůstávají posklizňové zbytky z předplodiny, které brání vysušování povrchu. Plodina tak má optimální vlhkostní podmínky pro růst. Pro každou rostlinu je rozhodujících prvních 40 dnů vývoje, kdy kořeny intenzivně rostou a jsou schopné při příznivých podmínkách jít do hloubky 60 a více centimetrů a právě v těchto místech na mnoha typech půd je až 40% veškerých živin, tak proč rostlině neumožnit tyto živiny čerpat.

Také cena nafty rok od roku roste a hovoří se o zrušení výhod zelené nafty a tak dalším argumentem, který hovoří pro technologie pásové přípravy je úspora pohonných hmot. Pokud vyjdeme z výsledků srovnávacích pokusů různých technologií, tak v porovnání například s minimalizací je úspora PHM 25 – 28% a to je číslo, které jistě stojí za pozornost. Ve srovnání s bezorebnou technologií pásová příprava poskytuje lepší půdní stanoviště, zajistí rychlejší růst a větší olistění rostlin a zvýší výnosy o 6 – 14%.

Stroj Orthman obchodního označení 1tRIPr, které je odvozeno z kombinace více úkonů při přípravě půdy je považován uživateli, za nejvýkonnější stroj v zemědělské oblasti přesného setí do pásů. 1tRIPr tedy v sobě spojuje osvědčený systém zpracování půdy do pásů, přesné dávkování hnojiv a přípravu secího lůžka do jediného pásu, což dává mimořádnou efektivnost.
Orthman 1tRIPr je dokonalost v jediném kroku a je jedno zdali příprava půdy probíhá na strništi po pšenici, kukuřici nebo na zarostlé ploše, protože je vždy dosaženo čistého, srovnaného a ideálně připraveného secího lůžka. Paralelní vedení kypřiče zajišťuje hladký chod a přesné, konzistentní dávkování hnojiva. Přesné nastavení hloubky tvarovacího tělesa nakypří správně zónu půdy pro zakořenění, aniž by docházelo k výraznějšímu narušení půdy. Odolné čističe řádků a vlnité předradličky, včetně hloubkové čelní pásové předradličky, si dokážou poradit i s nejtěžšími půdními podmínkami.

Orthman nabízí standardní jednotku, nebo jednotku s automatickým návratem do původní polohy s jištěním pružinami, které je vhodné do kamenitých podmínek. Stroj lze takto objednat přímo z továrny nebo si můžete mechanismus objednat později a přidat ho ke standardní jednotce. Inovace zadní sekce umožňuje, aby se jednotka zdvihla při najetí na podzemní překážku a pak se automaticky vrátila do původní polohy. Tato funkce poskytuje obsluze výhodu ochrany pracovní jednotky a tím i delší životnost celého stroje. Časová univerzálnost pásového kypřiče spojeného se škálou secích strojů Orthman a zadními zvedacími koly umožňuje pásovou kultivaci a setí na jedno přejetí pole.

Při použití pásového setí, kdy je 1tRIPr kombinovaný se secím strojem, je radlička jemně stranově vyosena od osiva a má schopnost dvojího přihnojování a umožňuje zemědělci strategické rozložení hnojiva ve dvojí hloubce, takže kořeny rostliny dosahují na dávky hnojiva v průběhu celé sezóny. 1tRIPr je vynikajícím samostatným strojem, který je možno použít buď na podzim, nebo na jaře a hodně zemědělců využívá 1tRIPrs přímo po sklizni předplodiny, aby získali náskok při rozkladu posklizňových zbytků a využitím dalších živin. Kultivace pomocí 1tRIPr poskytuje prohřátí seťového lůžka na jaře, což podporuje vzcházení osiva.

Shrneme-li na závěr všechny přednosti pásové přípravy strojem Orthman jehož výhradním dovozcem do České republiky je firma CIME Pelhřimov, tak jde o hospodaření s vodou, lepším využití živin, zabránění vodní a větrné eroze a konečném důsledku o ekonomický efekt v podobě úspory pohonných hmot a ve zvýšení výnosu pěstovaných zejména širokořádkových plodin.

  • Orthman aneb precizní zemědělství
  • Orthman aneb precizní zemědělství

Máte dotaz? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.