Pásová příprava se strojem ORTHMAN striptill

Americká firma Orthman patří mezi přední výrobce strojů na pásovou přípravu půdy před setím a meziřádkové mechanické obdělání širokořádkových plodin. Jde o stroje určené do půdo-ochranné technologie, které...

Americká firma Orthman patří mezi přední výrobce strojů na pásovou přípravu půdy před setím a meziřádkové mechanické obdělání širokořádkových plodin. Jde o stroje určené do půdo-ochranné technologie, které jsou úzce spojené s precizním zemědělstvím. Tyto technologie jsou za mořem známé již několik desítek let a k nám postupně pronikají, zejména s ohledem na respektování a dodržování protierozních opatření.

Účelem pásového zpracování a přípravy půdy označené jako „strip-tillage“ je zpracování půdy v pásech určené šířky a nastavitelné rozteče řádků ve směru vysévaných řádků následně seté plodiny. Přičemž podíl takto zpracované půdy je pouze 25% z celkové plochy. Jde o technologii řešící nejen problematiku protierozní ochrany půdy vyhovující standardu GAEC 2, která umožňuje zakládat širokořádkové plodiny na erozně ohrožených půdách, ale také o technologii hospodařící s půdní vláhou a teplotou, což považujeme za rozhodující s ohledem na tvorbu kořenového systému. Předností tohoto pásového zpracování je kombinace výhod z celoplošného zpracování, minimalizace a setí do mulče, nebo do ochranné meziplodiny, anebo přímého setí bez orby do nezpracované půdy.

V podmínkách českého zemědělství vidíme uplatnění strojů Orthman na pásovou přípravu půdy v systémech pěstování kukuřice, slunečnice, sóje, určitě je možné využití při pěstování cukrovky a zkouší se dvouřádky řepky ozimé. Vytvořením teplejšího seťového lůžka s příznivými vláhovými poměry a možností zásobního hnojení do zvolené hloubky pod kořeny, zajistí rychlejší růst kořenů do hloubky, lepší využití živin ze spodních vrstev půdy a následné ekonomické výhody v podobě úspory pohonných hmot, hnojiv a vyšším výnosu takto setých plodin.
Každý zemědělec ví, že pokud zaseje osivo do teplého a dobře připraveného lůžka, tak klíčení a růst semene je rychlejší a dynamičtější, dochází k velkému dennímu nárůstu kořenového systému a to je základ pro budoucí dobrý výnos, při překonání stresů sucha, bez nutnosti investovat do chemických podpůrných přípravků. Strojem „1tRiPr“ firmy Orthman dokážeme nejen dobře připravit seťové lůžko, ale také v této oblasti pohnojit a uložit kapalné hnojivo ve dvou vrstvách, v 10 a až v 25 cm hloubce, čímž nutíme rostlinu hlouběji kořenit a jít za živinami dolů a tak se změnou technologie hnojení do různých vrstev dojde k navýšení výnosu o 12 až 26% a úspoře hnojiv až 50%. Jsou to čísla ověřená mnoha pokusy a provozními zkušenostmi farmářů.

Systém pásové přípravy může být prováděný na podzim, nebo na jaře, ale vždy tak vytvoříte vhodnější podmínky pro jarní setí, kdy je možné urychlit termín výsevu s ohledem na již připravené a teplejší seťové lůžko o +2 až 3°C a to až o několik dnů. Již řadu let se naše zemědělství potýká s nedostatkem vláhy v době vegetace a hledají se různé cesty jak toto řešit. Opět velkou předností pásového zpracování půdy stroji firmy Orthman je, že umí hospodařit s vodou v půdě. Tím, že nejde o plošné zpracování, nedochází k tak velkým výparům vody a současně na povrchu půdy zůstávají posklizňové zbytky z předplodiny, které brání vysušování povrchu. Plodina tak má optimální vlhkostní podmínky pro růst. Víme, že pro každou rostlinu je rozhodujících prvních 40 dnů vývoje, kdy kořeny intenzivně rostou a jsou schopné při příznivých podmínkách jít do hloubky 60 a více centimetrů a právě v těchto místech na mnoha typech půd je až 40% veškerých živin, tak proč neumožnit rostlině tyto živiny čerpat a nám šetřit náklady. Také cena nafty rok od roku roste, a jakmile dojde ke zrušení výhod zelené nafty, tak s ní budeme muset ještě lépe hospodařit a právě technologie pásové přípravy úsporu pohonných hmot prokazatelně zajistí. Jenom například v porovnání s minimalizací je úspora PHM cca 25% a to je číslo, které jistě stojí za pozornost.

Jak tedy stroj Orthman s označením „1tRIPr“ funguje. Pracovní orgány jsou uspořádané tak, aby došlo k prohloubení zeminy pod seťovým lůžkem pouze v určité šířce pásku, která je 20 až 25 cm, s možností přesného dávkování hnojiv, což dává mimořádnou efektivnost a při tom je jedno, zdali příprava půdy probíhá na strništi po obilovinách, kukuřici, nebo na zarostlé ploše, protože je vždy dosaženo čistého, srovnaného a dobře připraveného pásu půdy do kterého sejeme. Jako první pracovní orgán jsou vodící disky, následují vykrajované čističe řádků a za nimi je podrývací těleso, u kterého je možnost nastavení různé hloubky, které nakypří zónu půdy pro zakořenění, aniž by docházelo k výraznějšímu narušení a vytahování půdy. Pracovní jednotka pokračuje vlnitými koltry, které oříznou a ohraničí pásek a jako poslední jsou utužovací a drobící válce. Celá sestava si dokáže poradit i s nejtěžšími půdními podmínkami. Už od pozdního jara firma CIME Pelhřimov, která je zástupcem firmy Orthman pro Českou republiku provedla několik pokusů a ukázek v různých oblastech a podmínkách. Někde to bylo zdařilé, jinde jsme se teprve učili, jak stroj nastavit a seřídit, ale pro naše podmínky jsme zvolili 8 řádek s bočními sklopnými sekcemi, tak aby přepravní šířka nebyla větší jak tři metry a pracovními jednotkami s automatickým návratem do původní polohy, jištěnými pružinami, které jsou vhodné i do kamenitých podmínek, protože jednotka se zdvihne při najetí na podzemní překážku a pak se automaticky vrátí do původní polohy. Pracujeme také na požadavcích našich zemědělců na možnosti spojení pásového kypřiče s vlastními přesnými secími stroji, tak aby v jedné pracovní operaci došlo k přípravě i zasetí. Toto je samozřejmě u strojů Orthman možné, při volitelném doplnění o zadní zvedací kola a závěs. V této sestavě je podrývací radlička jemně stranově vyosena od osiva a má schopnost přihnojování kapalným hnojivem ve dvou hloubkách, nebo v jedné hloubce pevným hnojivem, takže kořeny rostliny dosahují na hnojiva v průběhu celé sezóny. Zámořské i Evropské zkušenosti ukazují, že „1tRIPr“ je hlavně vynikajícím samostatným strojem, který je možno použít zejména na podzim, nebo i na jaře. Hodně zemědělců jej využívá přímo po sklizni předplodiny, aby získali náskok při rozkladu posklizňových zbytků a využitím dalších živin.

Také na založených pokusech v České republice se jednoznačně ukazují přednosti pásové přípravy, kdy podstatný rozdíl je mezi tradiční přípravou půdy před setím a pásky, kde je viditelný rozdíl v zaplevelení a velikosti rostlin ve prospěch pásků. U minimalizace není v této době rozdíl ve velikosti rostlin, ale v pásech nebylo použito hnojení kejdou jako u minimalizace a přesto rostliny mají stejnou výšku a v porovnání kořenového systému rostliny v páscích mají delší a mohutnější kořenový systém.

Shrneme-li na závěr všechny přednosti pásové přípravy strojem Orthman jehož dovozcem je CIME Pelhřimov, tak jde o hospodaření s vodou, lepším využití živin, zabránění vodní a větrné erozi a v konečném důsledku o ekonomický efekt v podobě úspory pohonných hmot a ve zvýšení výnosu pěstovaných, zejména širokořádkových plodin. Další poznatky pro vás budeme sledovat a publikovat je. Také máme již vytypované podniky pro podzimní přípravu, kde již využijeme systém zásobního hnojení s následným setím na jaře přesným secím strojem do předem připravených řádků. Myslíme si, že to technologie budoucnosti, která může vycházet ze zahraničních zkušeností a najde uplatnění i u nás.

Ing. Josef Šebela

  • Pásová příprava se strojem ORTHMAN striptill
  • Pásová příprava se strojem ORTHMAN striptill

Máte dotaz? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.