Co je to Strip-till?

Přečtěte si Víc o této technologii!

Strip-till je systém bezorebného hospodaření, ve kterém jsou obdělávány pouze různě široké pásy půdy. Zbytek pozemku je ponechán bez zpracování. Pásy jsou přibližně 15-30 cm široké a maximálně 30 cm hluboké. Tyto pásy jsou zbaveny rostlinných zbytků a v celé jejich šířce je provedena kultivace půdy zpravidla radličkou. Při tomto prokypření a provzdušnění půdy dochází oproti meziřádku k rychlému ohřevu zpracované půdy. Při kultivaci se velmi často aplikuje hnojivo pro následnou plodinu. Setí následně probíhá v linii zpracování přesným secím stroje nebo pokud to podmínky dovolí, tak ihned při zpracování půdy přidanými výsevními jednotkami na stroji.

Při vhodných půdních podmínkách vytváří strip-till čisté, úhledně zpracované pásy půdy. Při podzimní aplikaci na těžkých půdách s podílem jílu více než 30% pomáhá zimní vláha zlepšit strukturu půdy pro jarní práci. Obdělaný pás země se na jaře prohřívá rychleji a v horních 5 cm optimálně vysušuje pro brzké setí.

Jak to pomáhá půdě?

Strip-till nabízí několik výhod:

· Omezuje vodní erozi.

· Snižuje větrnou erozi.

· Zlepšuje organickou aktivitu v půdě.

· Snižuje ztráty CO2 z půdy.

· Pracuje s půdní vláhou.

· Nabízí přirozený kryt půdy a další zdroj organického materiálu.

· Umožňuje cílené hnojení průmyslovými hnojivy v liniích setí.

· Ohříváním řádků podporuje vzcházení plodin.

· Šetří enerii.

Obr. Porost pšenice při sklizni založený technologií Stri-till od společnosti SLY

Kde ho lze používat?

Strip-till se běžně používá jako jedna z variant zpracování půdy v managementu hospodaření. Měl by být využíván ve spojení s vhodným střídáním plodin a pěstováním meziplodin. Při využití potenciálu meziplodin jako zdroje živin, ochrany proti škůdcům a protierozními praktikami, je vhodnouo technologií k řešení problémů s přírodními zdroji. Systém strip-till je velmi výhodný v chladnějších oblastech nebo oblastech s nedostatkem vody.

Výhody a nevýhody

Pásové zpracování půdy vytváří prostředí příznivé pro rychlé klíčení, růst produkčních rostlin a zároveň poskytuje vynikající hospodaření s rostlinnými zbytky a kontrolu eroze. Mezi další potenciální výhody pásového zpracování ve srovnání s běžným bezorebným zpracováním patří cílené umístění hnojiva pro příjem rostlin, snížení zhutnění ve výsevní linii, teplejší seťové lůžko, brzké setí, ideální vlhkost půdy a struktura pro kontakt semen s půdou, rychlý a intenzivní raný růst kořenů, snížený tlak chorob na mladou rostlinu, rychlejší růst rostlin v první dekádě a snížené ztráty živin ve vodě z povrchového odtoku v důsledku podpovrchového umístění hnojiv.

Mezi možné nevýhody, které je třeba zvážit, patří: Precizní plánování osevního postupu včetně managementu meziplodin. Pásky mohou při nevhodně zvoleném způsobu přípravy nebo špatném počasí příliš vyschnout, slévat se nebo podléhat erozi. Je zde také možnost ztrát dusíkatých hnojiv při podzimních aplikacích.

Tažená souprava se secím rámem pro současné setí obilovin a řepky

Obr.: Tažená souprava se secím rámem pro současné setí obilovin a řepky

Požadavky na strip-till

· Rostlinné zbytky musí být rovnoměrně rozloženy po celém poli. Sklízecí mlátičky nebo jiné stroje musí být vybaveny nářadím schopným rozprostírat zbytky na nejméně 80

procent šířky záběru. V opačném případě je nutné zajistit rozprostření zbytků další agrotechnickou operací.

· Odvoz slámy nebo rostlinných zbytků z pole musí být omezen, aby se zachoval pokryv půdy potřebný k ochraně před větrnou a vodní erozí a zajistil se přísun další organické hmoty do půdy.

· Rostlinné zbytky by neměly být žádným způsobem předem zapracovávány do půdy jinými podmítači bez ohledu na hloubku zpracování s výjimkou částečného hloubkového podrývání bez mísení půdního profilu a zapravení zbytků na souvratích nebo bodově utužených místech.

· Secí stroje musí být vybaveny tak, aby se mohly vysévat přímo zpracované linie v úzkém pruhu nebo v nastavitelné šířce dle připraveného pásu. Secí stroj by měl být vybaven příslušenstvím k bezorebnému setí jak jsou čističe řádků, prořezávací disky, utužovací kolečka s nastavitelnou agresivitou práce…

Listopadový porost řepky založený metodou strip-till na rozteč 75 cm

Obr.: Listopadový porost řepky založený metodou strip-till na rozteč 75 cm

Úvaha před využitím

· Výběr plodin, včetně odrůdy, ovlivní produkci množství rostlinných zbytků. Neméně důležité je střídání plodin. Střídání plodin, které zahrnuje plodiny produkující velké množství zbytků, jako jsou kukuřice, čirok nebo některé výnosné obilniny, maximalizuje výhody obdělávání půdy a dalších postupů při efektivním využití rostlinných zbytků.

· Plánování pokrytí rostlinnými zbytky začíná při sklizni. Je třeba zajistit, aby kombajn rovnoměrně rozprostřel slámu po poli v co nejširším možném záběru. Množství zbytků ponechaných na povrchu určuje přínos celé technologie při následné plodině.

· Během sklizně lze ponechat vysoké strniště. Jako nejúčinnější opatření pro snížení větrné eroze jsou stojící zbytky rostlin.

· Práce v meziplodinách se řídí stejnými pravidly jako v běžné slámě. Čím větší porost, tím efektivnější zakrytí nezpracovaného povrchu a lepší hospodaření s vodou a boj

proti erozi. Mechanicky ukončené meziplodiny navíc ještě mohou stále částečně vegetovat a svými kořeny dále přinášet užitek následné plodině.

· Volba správné pracovní rychlosti je důležitým faktorem pro očekávaný výsledek práce. Minimální rychlostí se docílí dobrého zpracovaní půdy v řádku a jejím dodržením nedojde k rozhazování půdy mimo tento zpracovávaný pás.

· Každé pole je jiné, a proto je třeba věnovat dostatek pozornosti nastavení stroje pro každý pozemek zvlášť.

· Při práci je důležité brát v potaz svažitost pozemků. Na MEO nebo SEO pozemcích je třeba tvořit linie po vrstevnicích. Tím se dosáhne toho, že povrchový odtok vody bude v maximální možné míře brzděn zpracovanými pásy a ztráty zeminy se omezí na minimum.

Porost kukuřice založený do vysokého strniště

Obr.: Porost kukuřice založený do vysokého strniště

Praktické využití

Na podzim se nepoužívá aplikace hnojiva s výjimkou fosforečných hnojiv, která jsou v půdním profilu málo pohyblivá a nehrozí jejich ztráta během zimy. Linie se tvoří do maximální hloubky. Není třeba zpětné konsolidace řádku, protože k jeho slehnutí dojde během zimního období. Na jaře lze vysévat plodiny přímo do zpracovaných řádků se současným přihnojením pod patu. Druhou variantou je jarní strip-till, kterým se do půdního profilu umístí hnojivo a následně se vysévá hlavní plodiny. Jarní strip-till lze aplikovat do linií po podzimní jízdě nebo přímo bez předchozí podzimní aplikace.

Hnojení do zpracovaného půdního profilu se provádí třemi různými způsoby: Aplikacích pevných průmyslových hnojiv, kdy je stroj spřažen se zásobníkem vybaveným pneumatickým rozvodem, který se stará o dopravu hnojiva. Ke stroji lze připojit zásobník na tekutá hnojiva a během práce aplikovat do půdy zásobu tekutého hnojiva. Tato varianta může být výhodou později, kdy lze stroj snadno modifikovat pro přihnojení během vegetace. Posledním způsobem aplikace je hnojení kejdou, kdy je stroj připojen k cisterně a při strip-tillu probíhá do zpracovaného půdního profilu aplikace kejdy nebo digestátu.

Nesená souprava pro strip-till a setí doplněná děleným čelním zásobníkem

Obr.: Nesená souprava pro strip-till a setí doplněná děleným čelním zásobníkem

Potřebné vybavení

Základem každého stroje pro strip-till je těžký rám, ke které jsou připevněny jednotlivé pracovní jednotky s disky, radličkami a konsolidačními koly. Jejich rozestup musí přesně souhlasit s následně použitým secím stroje. Přední disk musí být dostatečně velký, aby prořezával rostlinné zbytky bez ucpávání. Bezprostředně za hlavní radličkou pracuje zařízení určené pro aplikaci hnojiva.

Radlička s dlátem je navržena tak, aby zpracovala řádek o šířce 15-30 cm. Při různých nárocích na šířku zpracovaného pásu se používají různá dláta. Některá široká dláta jsou určena pro intenzivní mísení půdy a tvoru hrůbků podobných jako u technologie ridge-till. Užší aplikační dláta na tekutá hnojiva zase nepracují příliš agresivně s půdou, ale snadno pronikají do větších hloubek, kam mohou ukládat do zásoby hnojivo.

Dvojice ohraňovacích disků lemuje každou pracovní jednotku a zabraňuje rozhoz obdělané půdy do meziřádků. Tím zajistí, že veškerá zpracovaná půda zůstává v jedné linii a nemísí se s rostlinnými zbytky v meziřadí. Velikost disků se může lišit, větší disky jsou efektivnější při zachycování půdy, zejména při použití při vyšších pracovních rychlostech.

Typická posloupnost polních operací v systému strip-till zahrnuje podzimní zpracování, jarní postřik, jarní zpracování, setí hlavní plodiny a postemergentní postřik podle potřeby.

Důležité je také brát v ohledu požadavky na tahovou sílu traktoru. Na každou pracovní jednotku je třeba počítat 20-35 hp v závislosti na typu půdy a pracovní hloubce. Nabídka strojů pro technologii strip-till

  • C:\fakepath\kukuřice
  • C:\fakepath\listopadový
  • C:\fakepath\porost
  • C:\fakepath\souprava nesená
  • C:\fakepath\souprava

Máte dotaz? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.