Kategorie článku

Vnitřní oznamovací systém

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém skupiny CIME, a to společnosti CIME, s.r.o., IČ: 608 50 671; společnosti CIME-bau, s.r.o., IČ: 281 56 854; společnosti CIME-M, s.r.o., IČ: 260 95 360; společnosti CIME-plus, s.r.o., IČ: 281 40 010 a společnosti CIME-S, s.r.o., IČ: 280 73 690, všechny se sídlem K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov (dále jen „skupina CIME“), je zřízen za účelem oznamování možných protiprávních jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

Mgr. Ing. Markéta Šustrová, e-mail: sustrova@cime.cz, telefon: +420 777 689 440

Oznámení je možné podat následujícím způsobem:

a)        písemně e-mailem na e-mailovou adresu sustrova@cime.cz

b)       písemně poštou na adresu:

CIME, s.r.o.
Mgr. Ing. Markéta Šustrová, příslušná osoba
K Silu 1426
393 01 Pelhřimov
Česká republika

Na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám Příslušné osoby“

c)        prostřednictvím aplikace MS Teams Příslušné osobě

d)       ústně – osobně na žádost oznamovatele po předchozí domluvě. Termín osobní schůzky lze sjednat telefonicky (na tel. č. +420 777 689 440) nebo emailem (na adrese: sustrova@cime.cz). Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů od žádosti).

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Skupina CIME v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) bodem 3 zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje příjímání oznámení od osoby, která pro společnosti nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a, b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Všechny informace, které budou oznámeny prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.