Technologie pěstování kukuřice, slunečnice a řepky pásovou přípravou půdy strip-till „1tRIPr“

Zemědělství a pěstování plodin se stále více ubírá směrem k minimalizačnímu obdělávání půdy, což má svoje zejména ekonomické důvody ve snižování nákladů.

„Úspory v rámci pracovního procesu” jsou velmi důležitou součástí konceptu rostlinné výroby, kterého součástí je technologie pěstování širokořádkových plodin, což je zejména kukuřice a slunečnice, anebo řepka do pásů. Kukuřice a slunečnice jsou plodiny, které se často pěstují ve špatných vláhových podmínkách, a pro řepku potřebujeme prostor s odpovídajícím počtem rostlin na m2. U všech těchto plodin můžeme zvýšit, nebo využít jejich výnosový potenciál zavedením nové technologie „pěstování v pásech“. Z prognóz víme, že ROZHODUJÍCÍ pro PĚSTOVÁNÍ PLODIN v nejbližších 10 letech bude VODA a její udržitelnost v půdě a následná dosažitelnost pro kořeny rostlin, dále zabránění PŮDNÍ a VĚTRNÉ EROZI se zaměřením na ochranu půdního fondu a RENTABILITA pěstovaných plodin. Tomuto bude samozřejmě nutné podřídit technologie všech pěstovaných plodin.

Ve výrobních oblastech s nedostatečnými, nebo nerovnoměrnými srážkami a dále ve svažitých erozně ohrožených podmínkách nabízí stroj na pásovou přípravu půdy strip-till amerického výrobce Orthman “1tRIPr” ekologicky a ekonomicky efektivní technologii pro pěstování širokořádkových plodin a řepky. Firma CIME Pelhřimov je dovozcem těchto strojů do České republiky, které vypadají zdánlivě jednoduše, ale jejich konstrukce je originální a mnoha lety v provozu ověřená a hlavně fungující i v těžkých, svažitých a kamenitých půdních podmínkách. Ve výrobním programu má tato firma nejen stroje na pásovou přípravu, které jsou označené “1tRIPr”, ale i stroje na plečkování a dále nosiče, čističe řádků, rámy a další stroje. Položme si otázku co je tedy hlavní předností stroje Orthman “1tRIPr” na pásovou přípravu půdy? Vše se dá shrnout do několika bodů, a to, že:

 • Vyhovuje GAEC 2 (v pokryvnosti posklizňových zbytků na povrchu půdy)
 • Udrží VODU v půdě
 • Připraví TEPLEJŠÍ SEŤOVÉ LŮŽKO (srovnatelné s orbou)
 • Zajistí RYCHLÝ RŮST, RENTABILITU a VYŠŠÍ VÝNOS pěstovaných plodin.

Není nutné zemědělce přesvědčovat o kvalitě, protože ta je zřejmá na první pohled, ale za zmínku stojí to, že americká firma Orthman se zabývá více jak 20 roků vývojem a výrobou strojů na přípravu půdy, ale hlavně v posledních 10 letech se zaměřuje na vývoj a zdokonalování jednotek na pásové zpracování půdy, které označili „1tRIPr“. Jsou patentově chráněné, takže těžko napodobitelné a jejich předností je robustnost a umístění jednotlivých pracovních orgánů za sebou v řadě, takže v jedné pracovní operaci připravíme pásy s možností hnojení kapalnými, nebo pevnými organickými (včetně digestátu), či minerálními hnojivy ve volitelné dávce přímo do půdního profilu, přímo v ose řádku. Tyto pracovní jednotky lze ve volitelném počtu (4, 6, 8, 12 a 16) paralelogramově připevnit na pevné, nebo sklopné rámy, které jsou nesené v tříbodovém závěsu podle dostupné nosnosti ramen a tažné síly traktoru. Jde tedy pro naše zemědělce o novou technologii precizního zemědělství při zakládání širokořádkových kultur a řepky, která poskytuje mimořádnou efektivnost přípravy pouze úzkých pásů půdy s následným přesným setím jednotlivých plodin do těchto pásů.

Tlak na rentabilitu pěstování plodin, omezené investice do vstupů v rámci technologie pěstování plodin nutí každého zemědělského podnikatele a dobrého hospodáře zvažovat co je nebo není prioritní. Jestliže budeme přemýšlet společně, tak po odbourání zelené nafty dojde k dalšímu tlaku na její úsporu, zvyšující se ceny pesticidů a hnojiv nás nutí k dalším a dalším úsporám. Nezanedbatelný není také zvýšený zájem vlastníků půdy – pronajímatelů o to jak se s jejich pozemky zachází a jak se o ně pečuje a nemůžeme si proto dovolit půdu devastovat. Všichni hledáme možnosti jak dobře hospodařit, takže vedle sebe vidíme tradiční a moderní zemědělství, doprovázené rozvojem bioplynových stanic. Pro všechny zemědělce, kteří musí řešit situaci, jak nakrmit současně skot a bioplynku, nebo jak bezproblémově zakládat porosty na erozně ohrožených půdách, anebo jak hospodařit s vodou v suchých oblastech je vhodná technologie pásů.

Příprava pásů strojem Orthman „1tRIPr“ v sobě kombinuje a spojuje přednosti orby a bezorebného setí, kdy pásy se připravují pro kukuřici a slunečnici na podzim, nebo na jaře, podle půdních a vláhových podmínek s následným přesným výsevem. Obdělávání půdy po předchozí sklizni je tak zredukované pouze na 25% plochy (podle šířky řádků) a to v jedné pracovní operaci. Posklizňové zbytky předplodiny zůstávají na povrchu mezi připravenými pásy, což je výhodné například po kukuřici na zrno, nebo po obilovinách s vysokým výnosem slámy. Určitě stojí za vysvětlení PRINCIP práce PÁSOVÉ technologie strip-till Orthman „1 tRIPr“, kde jsou jednotlivé pracovní orgány umístěné za sebou v řadě. Jako první pracovní orgán je vodící a prořezávací diskové kolo, které rozřezává posklizňové zbytky a povrch půdy a připraví drážku pro podrývací dláto. Za diskovým kolem jsou čistící vykrajované kotoučové disky, které odhrnou do boku veškeré zbytky. Jejich intenzita odhazování a pracovní hloubka je nastavitelná, takže pracují i ve velkém množství zbytků a neucpávají se. Dalším pracovním orgánem je podrývací dláto, kdy pro naše podmínky máme odzkoušený typ se silnou robustní slupicí, za kterou jsou uložené trubičky pro kapalná hnojiva ve dvou vrstvách, nebo trubice pro pevná hnojiva v jedné vrstvě. Toto dláto podryje podorničí a ornici v hloubce až 30 cm, nakypří a nadzvedne půdu a současně uloží hnojivo pro následnou plodinu v ose-uprostřed řádku pod seťové lůžko do zvolené hloubky12 – 26 cm. Za dlátem v určitém odstupu jsou dva zvlněné koltry, které jsou také nastavitelné, a to jak do hloubky, tak i různém odstupu od dláta a to podle množství posklizňových zbytků. Tyto koltry nám ohraničují šířku pásu, provzdušňují a vymezují tvorbu nakypřené a nadzvednuté zeminy od dláta. Současně pomáhají urychlit rozklad posklizňových zbytků. Posledním pracovním orgánem je srovnávací a přítlačný válec, který utuží a urovná vytvořený hrůbek zeminy v pásu. Tento válec je sklopitelný, což se využívá při podzimní přípravě pásů, které přes zimu sami slehnou. Naopak při jarní přípravě pásů nám pomohou nejen utužit, ale i rozdrobit vlhkou nadzvednutou zeminu.

Princip technologie pěstování plodin do pásů je tedy založen na tom, že Orthman „1tRIPr“ připravuje seťové lůžko v úzkém prostoru zpracovaného pásu pro následně vysévanou plodinu do středu tohoto pásu. Půda v meziřádcích není kultivována a tím je chráněna proti erozi rostlinnými zbytky ponechanými na povrchu. Výhodou je potom omezený, nebo snížený růst plevelů, v případě hnojení je hnojivo uložené přímo pod osivem (ne stranou) v jedné, nebo ve dvou vrstvách s maximálním využitím dodaných živin, kdy lze snížit dávky hnojiv o 20 až 30% v čistých živinách, bez omezení výnosu. Současně dojde k podrytí podorničí a provzdušnění v celém profilu, což podporuje růst kořenů a nutí je jít dolů za živinami. Půdní vlhkost je zachována a vláha potřebná pro klíčení a růst osiva zůstává v půdě v místě seťového lůžka a oschne pouze povrchová vrstva.

Jakmile budete hodnotit technické parametry stroje Orthman „1tRIPr“, podívejte se zejména na hmotnost pracovní jednotky, která je oproti jiným daleko větší, robustnější a tím i spolehlivější. Také sled a uspořádání jednotlivých pracovních orgánů je zárukou spolehlivé práce v těžký a kamenitých půdách. Každá pracovní jednotka je k rámu uchycena paralelogramem, takže dobře kopíruje nerovnosti a je jištěná proti nárazům buďto mechanicky střižným šroubem, nebo lépe pružinami s automatickým návratem po vychýlení do pracovní polohy. Hloubka podrývání jak již bylo uvedeno je až 30 cm podle půdních podmínek a pěstovaných plodin, ale úplně postačuje 25 cm. Pracovní rychlost na poli je 8 až 12 km/hod., což zajistí výkon 30-50 ha/den. Každá plodina vyžaduje jinou rozteč řádků a tak lze mít volitelné rámy s jednotkami nastavitelnými od 45 cm až po 75 cm. Požadovaná tažná síla, protože jde o těžký a robustní stoj je 30 až 40 koní/1řádek, takže na námi doporučovaný šesti nebo 8.řádek potřebuje 240 až 320 koní, ale je dobré počítat s rezervou 30 koní při práci ve svazích.

Zapomeňte na tradici a PĚSTUJTE TRŽNÍ PLODINY (KUKUŘICI, SLUNEČNICI, ŘEPKU) DO PÁSŮ. Použití stroje pro pásovou přípravu půdy ORTHMAN “1tRIPr” je základem komplexní technologie pěstování tržních plodin jako je KUKUŘICE (na zrno, siláž i pro bioplyn), SLUNEČNICE (na semeno), ale také jiných širokořádkových plodin, kterými jsou BOB, SOJA, nebo CUKROVKA. Zkouší se a je možné využít tuto technologii i pro ŘEPKU, kdy výnosy semene dosahují 4 t/ha s úsporou osiva, hnojiv a ostatních nákladů oproti známé technologii. Jednoznačně rozhodujícím a nejdůležitějším argumentem pro pásové obdělávání půdy je skutečnost, že lze pomocí této metody hospodaření docílit vysokých úspor. Aby se nám to podařilo, musíme navzájem optimálně zkombinovat dva pracovní procesy, které na sebe navazují a kterými jsou: příprava pásů a následné setí do těchto pásů a to vždy s pomocí navádění přesnou GPS navigací. Není bez zajímavosti, že vedle úspor dochází při přípravě pásů a tím snížené intenzitě zpracování půdy k omezení produkce CO2, kdy například únik při orbě za 8 hod. je 75% CO2, ale při pásové přípravě s Orthman „1tRIPr“ jen 18%.

Stroje ORTHMAN v koncepci rostlinné výroby plní funkci první a jediná pracovní operace, kdy strip-till 1tRIPr s pracovním záběrem 3 až 7,5 m, zajistí přípravu půdy v pásech i na nerovném terénu, protože samostatně uchycené jednotky výborně kopírují nerovnosti s možností současného hnojení pevnými, nebo kapalnými hnojivy. I když je volitelná možnost současného setí v jedné pracovní operaci s 1tRIPr, tak s ohledem na délku soupravy a náročnost na tažnou sílu toto doporučujeme pouze pro velké pěstitele s 1000 a více hektary.
Počet řádků 4 (pracovní záběr 3 m) je vhodný pro malé a středně velké podniky. Ideálně se hodí pro práci na menších pozemcích, nepravidelných tvarů s krátkými souvratěmi, protože umožňuje rychlé otáčení. Počet řádků 6 a 8 (pracovní záběr 4,5 a 6 m) s pružinami jištěnými jednotkami proti přetížení a bezpečnou práci v kamenitých podmínkách je vhodný pro větší podniky. Hloubkové vedení dlát zajišťují horizontálně uchycené pružiny a k jejich vychýlení dochází teprve při zatížení více jak 1000 kg a následně se opět vrátí zpět do pracovní polohy. Odpružení umožňuje horizontální a vertikální vychýlení dlát při nárazu na překážku v půdě.

Druhou pracovní operací je již jen samostatný výsev přesným diskovým secím strojem s možností přihnojovat pevnými hnojivy (N, NP) pod osivo, naváděným GPS navigací, tak aby dokázal zaset přesně do středu pásu. Následná technologie směřuje k podpoře rychlého růstu zaseté plodiny, kdy rozhodující je aplikace hnojiva a postřiky pesticidy. Orthmanem lze aplikovat pevná, nebo kapalná organická i minerální hnojiva, ale aplikaci pesticidů je nutné provádět samostatně nesenými, taženými, anebo samochodnými postřikovači.

Vyšší výnosy při nižších nákladech
Ve spolupráci s americkými univerzitami uskutečnila firma ORTHMAN výzkum pásového zpracování půdy a setí širokořádkových plodin, mimo jiné také se zaměřením na spotřebu paliva a na časovou náročnost prováděné práce. Výsledky jasně potvrzují skutečnost, že použití stroje Orthman 1tRIPr přináší v rámci redukovaného obdělávání půdy nejenom vyšší výnosy, ale i značnou úsporu nákladů PHM ve výši 25 až 28%, což je 518 – 710 Kč/ha. Dále firma ORTHMAN garantuje díky výsledkům pokusů a praktických zkušeností farmářů v různých zemích světa, při zavedení pásové technologie vyšší výnos minimálně o 10%, úsporu hnojiv v čistých živinách o 20 - 30 % a nižší pracovní náročnost s úsporou času o 30-50%. Toto jsou největší výhody, které získáte při přechodu z konvečního, nebo minimalizačního obdělávání půdy na koncept pásové přípravy půdy a setí přesnými secími stroji širokořádkových plodin a řepky. Zejména až 50 % úspory pracovního času a 25-28 % úspory paliva nelze opomenout a je nutné přemýšlet o tom, jaké možnosti z toho vyplývají pro každý zemědělský podnik, zejména s možností splnění standardů GAEC a pěstování širokořádkových plodin na erozně ohrožených plochách bez omezení.

I pro zemědělce, kteří již používají minimalizační technologii, se vyplatí zavést technologii pásové přípravu půdy, protože další ekonomické úspory ve spotřebě hnojiv, PHM a pracovního času jsou okamžitě prokazatelné.

Výsledky pokusu v ČR 2012

Cílem polních experimentů bylo stanovit vliv technologie pásového zpracování půdy ke kukuřici seté na vybrané fyzikální a chemické vlastnosti půdy a na růstové charakteristiky porostu kukuřice seté ve srovnání s kontrolními variantami (kypření půdy a orba).

Obecné závěry pokusu:

 1. Technologie strip-till vykazuje nižší hodnoty kapkové eroze ve srovnání s oranou variantou. Rozdíly v hodnotách kapkové eroze byly statisticky významné.
 2. Z hlediska vzcházení porostů byla na plochách se strip-till zaznamenána pomalejší dynamika vzcházení porostů ve srovnání s oranou plochou, ale v počtu vzešlých rostlin nebyl mezi těmito variantami statisticky průkazný rozdíl.
 3. V hloubce půdy 0,30 m dosahovala teplota půdy na plochách s technologií strip-till ve většině časových intervalů měřených v průběhu vegetačního období shodných hodnot jako na orané variantě.
 4. Z hlediska míry dostupnosti vody vykazovala varianta strip till optimálnější vláhové podmínky ve srovnání s oranou variantou.
 5. Při hodnocení produkce biomasy z hlediska pícninářského využití (silážování) nebyl prokázán statisticky průkazný rozdíl mezi variantami z hlediska hmotnosti rostliny
 6. Na plochách s technologií strip till byla stanovena nejvyšší hodnota produkce nadzemní biomasy (přepočet na 100% sušinu) ve srovnání s ostatními variantami.
 7. Nejvyšší výnos zrna byl stanoven na variantě s technologií strip till, nejnižší na oraných plochách.

Ing.Josef Šebela

 • Technologie pěstování kukuřice, slunečnice a řepky pásovou přípravou půdy strip-till „1tRIPr“

Máte dotaz? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.